• Agritema
  • Сатті
  • МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ – ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ

МІКРОБНІ ПРЕПАРАТИ – ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ФОСФОРНОГО ЖИВЛЕННЯ КАРТОПЛІ

Картопля належить до культур, які мають неглибоку і не сильно розвинену кореневу систему, що обмежує її здатність поглинати поживні речовини.

Картопля дуже добре відгукується на щедре удобрення фосфором.

Фосфор має суттєвий вплив на фізіологію культури картоплі, оскільки відіграє вирішальну роль в розподілі енергії рослини. Потреба в фосфорі особливо велика на початку сезону для формування коренів, а також пізніше в період цвітіння і бульбоутворення.  Фосфор необхідний рослині для утворення білків та інших органічних сполук, також відіграє важливу роль у таких процесах, як дихання, асиміляція і транспорт в рослині вуглеводів, підсилює розвиток бульб і нагромадження крохмалю, підвищує стійкість бульб до ураження паршею.

Фосфор у рослинному організмі входить до складу білків, нуклеїнових кислот, фосфоліпідів, фосфорних ефірів цукрів, вітамінів, сприяє рівномірній появі сходів, активізує ріст кореневої системи та закладання генеративних органів, прискорює дозрівання, підвищує холодостійкість та зимостійкість озимих культур. У вуглеводному обміні обумовлює позитивний вплив фосфорних добрив на накопичення цукру в цукрових буряках, крохмалю в бульбах картоплі і т. д.

Фосфор відіграє також важливу роль в обміні азотистих речовин у рослині. Відновлення нітратів до аміаку, утворення амінокислот, їх дезамінування і переамінування відбуваються за участю фосфору. Джерелом фосфору для рослин є фосфати ґрунту, головним чином фосфат кальцію Са3(РО4)2, але в більшості ґрунтів фосфат кальцію обмежений.

Дефіцит фосфору проявляється від темно-зеленого до синьо-зеленого з бронзовим відтінком забарвлення листків, які стають дрібними та вузькими, гальмується ріст та дозрівання урожаю. Нестача фосфору може бути причиною нагромадження у тканинах бульб невикористаного нітратного азоту у шкідливих для рослини концентраціях.

Велика частина фосфору, що споживається рослинами, надходить із ґрунтових запасів, включаючи добрива, які застосовувалися в попередні роки. Лише невелика частина надходить із фосфору, що застосовувався протягом сезону.

Фосфор гарно утримується частинками ґрунту і тому не являється рухомим елементом, навпаки, він один із найбільш нерухомих. Його розчинність, тобто доступність, в основному залежить від температури ґрунту і фактора рН. Оптимальне значення рН 6-7.

Фосфор дифузійно вбирається корінням. Тому він повинен знаходиться близько до коренів, в розчиненій формі. У сухому ґрунті вбирання не відбувається.

Сортові особливості картоплі також відіграють значну роль у поглинанні фосфору. Різні сорти картоплі в силу генетичних особливостей по-різному реагують на внесення фосфоровмісних добрив реакція сортів на фосфор може різнитись від 10 до 71% приросту врожаю.

На потребу у елементах живлення великий вплив має тривалість періоду вегетації і група стиглості певного сорту картоплі.

Ранньостиглі сорти характеризуються відносно високою потребою в елементах живлення у фази вегетативного росту і формування бульб.

Виходячи з вище сказаного та зважаючи на складну економічну і екологічну ситуації в країні, виникає питання забезпечення рослин картоплі рухомим фосфором з одночасним покращенням екологічного стану та зменшенням пестицидного навантаження.

Вирішенням такого питання може стати застосування органічних препаратів на основі фосформобілізуючих бактерій.

Компанія АГРІТЕМА, є представником в Україні одного із Європейських лідерів з досліджень та виробництва мікробіологічних препаратів компанії LALLEMAND.

Одним з таких препаратів є препарат Райс Пі®. Основою його є бактерія Bacillus amyloliquefaciens штам IT45. Це вид бактерій роду Bacillus, який є джерелом рестриктази BamH1. Він також синтезує природний антибіотик, який утворює дуже щільний комплекс зі своїм внутрішньоклітинним інгібітором. Райс Пі® використовується в сільському господарстві, аквакультурі і гідропоніці, приймає заходи проти бактеріальних і грибних патогенних мікроорганізмів і може запобігати інфекції шляхом конкурентного виключення бо витіснення небажаного патогенного мікроорганізму, наприклад таких, як фузаріоз (Fusarium oxysporum; F. Sambucinum), ризоктоніоз (Rhizoctonia solani), також поліпшує стійкість кореневої системи до сольового стресу.

Бактерії, що входять до складу Райс Пі® заселяються в ризосфері, харчуються кореневими виділеннями (від 10 до 30% фотосинтезу вуглецю). У свою чергу, вони стимулюють ріст кореневої системи, виділяючи метаболіти росту і розчиняють фосфор виділеннями фітази (ферменти).

Що робить Bacillus amyloliquefaciens штам IT45 в препараті Райс Пі®:
– Виділяє метаболіти росту і стимулює розвиток кореневої системи.
– Розчиняє наявний в ґрунті фосфор і робить його доступним рослині.
– Має пробіотичний ефект, заселяючись в ризосфері і витісняючи патогени.
– Підвищує врожайність зернових, технічних культур, кукурудзи, картоплі та овочевих.

Навіщо використовувати Райс Пі®:
– Для стимуляції росту кореневої системи.
– Для пробіотичного ефекту, після колонізації в ризосфері.
– Для підвищення урожайності зернових, технічних культур, кукурудзи, картоплі та овочевих.

Дослідження були проведені на демонстраційному полі Інституту картоплярства НААН в 2018 році з сортами картоплі Скарбниця, Фотинія, Случ, наявний ефект від застосування Райс Пі® був добре помітний на даному полігоні та високо оцінений спеціалістами.

В результаті проведених досліджень встановлено, що із застосуванням препарату Райс Пі® рослини картоплі характеризувалися збільшенням об’єму кореневої системи, кількості столонів та бульб. Величина збільшення даних показників дещо різнилася між сортами та залежала від їх біологічних особливостей. Дослідженнями встановлено вплив обробітку препаратом Райс Пі® на висоту рослин та кількість стебел у кущі. Кількість стебел у кущі становила від 5,3 (сорти Скарбниця, Фотинія) до 6,0 (сорт Случ), без обробітку ці показники були 4,3-5,0 шт. /кущ, висота рослин варіювалась від 45,6 см у сорту Скарбниця до 55,6 см у сорту Фотинія, на контролі відповідно 32,6-41,0 см..

Щодо діаметру стебел та кількості листків то найбільший діаметр встановлено у сорту Случ – 6,0 мм за обробітку Райс Пі®, а також і найбільшу кількість листків 55,6 шт./кущ. У сортів Скарбниця та Фотинія ці показники становили відповідно 5,3-4,6 мм та 45,0-54,3 шт./кущ.

Встановлено, що із застосуванням препарату Райс Пі® рослини досліджуваних сортів картоплі характеризувалися збільшенням маси картоплиння та об’ємом кореневої системи. Так, сорти Скарбниця та Фотинія характеризувалися більшими (31,3-28,0 мм) показниками за об’ємом кореневої системи у порівнянні із сортом Случ (19,3 мм), на контролі відповідно 24,0-23,6 та 12,3 мм. Що стосується маси картоплиння кращі показники мали сорти Скарбниця (291,7 г/кущ) та Случ (223,2 г/кущ) у сорту Фотинія цей показник 210,8 г/кущ, без обробітку Райс Пі® 152,0, 152,1 та 208,6 г/кущ.

Обробка бульб перед садінням препаратом Райс Пі® істотно вплинула на урожайність. Найбільшим приростом загальної врожайності поміж досліджуваних сортів характеризувався сорт Случ (різниця між варіантами становила 9,9 т/га). Дещо нижчою ця різниця була у сорту Скарбниця – 7,5 т/га.

Важливим завданням при вирощуванні насіннєвої картоплі є отримання максимального урожаю стандартних насіннєвих бульб. Серед трьох досліджуваних сортів картоплі найбільше збільшення кількості бульб розміром 28-55 мм було встановлено у сорту Случ із застосуванням препарату на основі фосформобілізуючих бактерій Райс Пі® – 567,0 тис. шт./га. Застосування даного препарату на бульбах сорту Скарбниця дозволило отримати меншу кількість дрібних бульб (< 28 мм) 209,8 проти 436,6 тис шт./га на контролі та підвищити вихід великих (>60 мм ) бульб до 113,4 з 17,1 тис шт./га.

Особливо слід відмітити, що за застосування препарату Райс Пі® на столонах та бульбах були відсутні ознаки ризоктоніозу, рослини набагато менше уражувались фузаріозом та паршею.

Зважаючи на значну зміну природно-кліматичних умов (можливість приморозків у фазу сходів) використання препарату Райс Пі® значно підвищує стійкість молодих ростків до шкідників та хвороб, а потужний старт дає можливість ефективно конкурувати з бур’янами.
Дослідження з використанням Райс Пі® мають позитивні результати на соняшнику, кукурудзі, пшениці, сої та інших культурах, що стверджує про його ефективність. А також даний препарат за різного внесення є ефективним у вирішенні проблеми доступності фосфору в ґрунті для с/г культур.

Отже, застосування препарату Райс Пі® має, як економічне (зменшення затрат на виробництво продукції) так і екологічне (пробіотичний ефект – зменшення пестицидного навантаження) значення та дозволяє покращити якість отриманого врожаю.

Купріянова Т.М., к.с.-г.н., старший науковий співробітник, зав. від. техології ІК НААН.
Волинець П.К., агроном-консультант, ТОВ «Агрітема».

Картопля належить до культур, які мають неглибоку і не сильно розвинену кореневу систему, що обмежує її здатність поглинати поживні речовини. Тому картопля повинна бути забезпечена достатньою кількістю поживних речовин, що легко засвоюються. При визначенні поняття “необхідна кількість” потрібно враховувати ряд факторів: тип ґрунту, родючість, сорт картоплі, призначення картоплі яка буде вирощуватися – насіннєва або продовольча.

Схожі новини

Мікроорганізм, який ви купуєте, повинен бути чітко ідентифікований. Чому питання вибору штаму таке важливе. Яка концентрація є оптимальною? Як довго продукт може зберігатися? Коли і як застосовувати препарат на основі мікроорганізмів? Які властивості мікроорганізмів? Хто виробник? Навіщо додавати мікроорганізми, якщо вони і так присутні в природі? Рослини природним чином заселені мільярдами мікроорганізмів. Вивчення мікробних угруповань, […] …